Ukazi so razdeljeni po poglavjih.

Razlaga kaj določeni ukaz naredi je zapisana za številskim znakom (# – lojtra).

Sistem

$ uname -a #Prikaže informacije o sistemu $ uname -r #Prikaže informacije o izdaji jedra $ uptime #Prikaže kako dolgo je računalnik vključen ter obremenitev $ hostname #Prikaže ime gostitelja sistema $ last reboot #Prikaže zgodovino ponovnih zagonov sistema $ date #Prikaže trenutni datum in čas $ cal #Prikaže koledar za trenutni mesec $ w #Prikaže kdo je prijavljen $ whoami #Prikaže uporabljeno uporabniško ime $ finger uporabnik #Prikaže podrobnosti o uporabniku

Podatki o strojni opremi

$ dmesg #Zaznana strojna oprema in sporočila o zagonu $ cat /proc/cpuinfo #Podatki o CPE (procesorju) $ cat /proc/meminfo #Podatki o pomnilniku $ cat /proc/interrupts #Izpiše število prekinitev za CPE za vhodno/izhodno napravo $ lshw #Prikaže podrobnosti o strojni opremi $ lsblk #Prikaže podrobnosti povezane z bločno napravo $ free -m #Prikaže uporabljen in prost pomnilnik v MB $ lspci -tv #Izpiše naprave PCI $ lsusb -tv #Izpiše naprave USB $ sudo dmidecode #Pokaže podatke iz BIOSa o strojni opremi

Statistika

$ top #Prikaže opravila CPE (izhod z malo črko Q) $ vmstat 2 #Prikaže statistiko navideznega pomnilnika (izhod ctrl + c) $ tail -n 20 /var/log/syslog #Izpiše zadnjih 20 vrstic datoteke sylog (dnevnika o sistemu)

Uporabniki

$ id #Prikaže ID dejavnega uporabnika in ID skupin katerim je dodan $ last #Prikaže zadnje prijave v sistem $ who #Prikaže kdo vse je prijavljen $ sudo groupadd novaSkupina #Z uporabo skrbniških pravic (sudo) naredimo novo skupino 'novaSkupina' $ sudo deluser janez #Z uporabo skrbniških pravic izbrišemo uporabnika 'janez' $ sudo adduser janez #Z uporabo skrbniških pravic ustvarimo novega uporabnika 'janez' Previdno ob uporabi ‘sudo’. Ob vsaki uporabi (ne ravno ampak pustimo podrobnosti) sudo morate vpisat svoje geslo.

Delo z datotekami

$ ls #Izpiše seznam map in datotek v trenutnem imeniku $ ls -al #Izpiše vsebino ter podrobnosti (-l) trenutnega imenika (mape) tudi skrite mape (-a) $ ls -l #Izpiše vsebino ter podrobnosti (-l) trenutnega imenika (mape) brez skritih map $ pwd #Izpiše trenutni imenik (mapo) $ mkdir imeMape #Naredi mapo imeMape $ cd imeMape #Pojdi v imenik imeMape $ cd .. #Pojdi en imenik višje $ cd - #Pojdi na predhodni imenik $ cd #Pojdi v domačo mapo (/home/uporabniškoime/) $ rm imeDatoteke #Odstrani datoteko imeDatoteke $ rm -r imeMape #Rekurzivno odstrani mapo imeMape $ rm -f imeDatoteke #Na silo odstrani datoteko imeDatoteke $ rm -rf imeMape #Na silo rekurzivno odstrani mapo imeMape $ cp mapa1 mapa2 #Kopira mapa1 v mapa2 $ cp -r mapa1 mapa2 #Kopira mapa1 v mapa2 in če ne obstaja mapa2 jo ustvari (-r) $ mv datoteka1 datoteka2 #Premakne (preimenuje) datoteka1 v datoteka2 $ ln -s /pot/do/datoteke datoteka1 #Ustvari simbolično povezavo iz datoteke na datoteka1 v trenutnem imeniku $ touch datoteka.txt #Ustvari datoteko datoteka.txt (ime pa vrsta poljubna) $ head datoteka.txt #Izpiše prvih 10 vrstic v datoteka.txt $ head -n 2 datoteka.txt #Izpiše prvi 2 vrstici v datoteka.txt $ tail datoteka.txt #Izpiše zadnjih 10 vrstic v datoteka.txt $ tail -n 13 datoteka.txt #Izpiše zadnjih 13 vrstic v datoteka.txt $ cat datoteka.txt #Izpiše vsebino datoteke datoteka.txt $ md5sum ubuntu1404.iso #Izpiše zgoščeno vrednost datoteko ubuntu.iso

Procesi / Opravila

$ ps #Izpiše vsa trenutno dejavna opravila (procese) $ ps aux|grep 'chrome' #Izpiše vsa opravila, ki vsebujejo besedo 'chrome' $ pidof chrome #Izpiše vse PIDe, ki pripadajo procesu 'chrome' $ kill PID #Uničimo opravilo z dodeljenim PIDom (PID dobite z uporabo zgornjih treh ukazov) $ killall firefox #Uničimo VSA opravila z imenom 'firefox'

Dovoljenja

$ sudo chmod OsmiškaŠtevila imeDatoteke #Spremenimo dovoljenja imeDatoteke v podana OsmiškaŠtevila OsmiškaŠtevila so: 4 - branje (Read - R ) 2 - pisanje (Write - W ) 1 - izvajanje (eXecute - X) Primer: $ touch test #Ustvarimo datoteko test za igranje $ ls -l test #Preverimo dovoljenja datoteke test $ chmod 777 test #Nastavimo dovoljenja datoteke test; 7 Uporabnik, 7 Skupina, 7 Vsi ostali; Torej Uporabnik lahko bere (4), piše (2) ter izvaja (1) datoteko test (4+2+1 = 7), enako velja za Skupino kateri pripada datoteka, ter vse ostale uporabnike sistema. $ ls -l test #Preverimo dovoljenja datoteke test; sedaj piše "-rwwrwxrwx 1 johnny johnny 0 mar 26 20:36 test "kar je enako RWX (4+2+1) za Uporabnika, RWX (4+2+1) za Skupino, RWX (4+2+1) za vse ostale uporabnike sistema. Kar je enako 777. $ chmod 755 test #Nastavimo dovoljenja datoteke test; 7 (branje+pisanje+izvajanje) za uporabnika, 5 (branje pa izvajanje) za skupino ter enako za vse ostale uporabnike. Torej skupina in ostali uporabniki nimajo dovoljenja da bi pisala v datoteko test. $ ls -l test $ -rwxrw-rw- 1 johnny johnny 0 mar 26 20:36 test $ chown janez test #Spremenimo lastnika datoteke test. Lastnik je sedaj uporabnik janez. $ chown janez:janezovaSkupina test #Spremenimo lastnika in skupino datoteke test. $ ls -l test #Preverimo dovoljenja datoteke test. Sedaj ima novega lastnika in novo skupino $ chown janez:janezovaSkupina nekaMapa #Spremenimo lastnika in skupino mape nekaMapa.

Omrežje

$ ifconfig -a #Izpiše podatke o dejavnih vmesnikih $ ifconfig eth0 #Izpiše podatke o žičnem vmesniku eth0 $ iwconfig wlan0 #Izpiše podatke o brezžičnem vmesniku wlan0 $ nm-tool #Izpiše podatke o omrežnih vmesnikih (DNS,IP ipd) $ ethtool eth0 #Izpiše stanje žične povezave eth0 $ ping kanin.arnes.si #Preverimo ali se kanin.arnes.si odziva na ping in ali smo povezani $ whois arnes.si #Izpiše vse podatke o domeni arnes.si $ dig arnes.si. #Izpiše vse DNS podatke o domeni arnes.si $ host kanin.arnes.si #Izpiše IP naslov(e) na katerega kaže domena kanin.arnes.si $ host 193.2.1.87 #Izpiše domeno na katerega kaže dani IP $ netstat -tupan #Izpiše dejavne povezave in vrata na katerih se čaka povezave

Stiskanje / Arhiviranje

$ tar cf arhivMapeDokumenti.tar /home/UpoIme/Dokumenti/ #Ustvari datoteko vrste tar (arhiv) z imenom arhivMapeDokumenti z vsebino mape Dokumenti ki se nahaja v /home/UpoIme/ $ tar xf arhivMapeDokumenti.tar #Razširi vsebino datoteko vrste tar v TRENUTNO mapo $ tar czf DrugiDokumenti.tar.gz DrugiDokumenti #Ustvari arhiv DrugiDokumenti.tar.gz vrste .tar.gz z vsebino mape DrugiDokumenti

Namestitev paketa iz izvorne kode / apt-get / posodobitev sistema

$ cd paketkivsebuje_izvorno kodo #Premaknemo se v našo mapo z izvorno kodo $ ./configure #Preverimo, če imamo vse ustrezne knjižnice $ make #Prevajanje izvorne kode $ sudo make install #Namestitev paketa, uporabimo sudo, drugače paketa ne bo mogoče namestiti na sistem ----------- namestitev programa z uporabo apt-get ------------------------ $ sudo apt-get install nekProgram #Namestimo nekProgram $ sudo apt-get remove nekProgram #Odstranimo nekProgram $ apt-cache search nekProgram #Poiščemo ali nekProgram ostaja in kakšno je dejansko ime programa $ apt-cache show nekProgram #Izpiše vse podatke o programu nekProgram ----------- posodobitev sistema z uporabo ukazne vrstice ----------------- $ sudo apt-get update #Posodobi skladišča $ sudo apt-get upgrade #Izpiše če so posodobitve na voljo in jih nato posodobi, ko potrdimo

Iskanje

$ grep vzorec datoteka #Poišče če v datoteki 'datoteka' vsebuje besedo 'vzorec' in izpiše $ grep -r "vzorec" mapa #Rekurzivno išče 'vzorec' v datotekah v mapi 'mapa' $ locate nekaDatoteka #Izpiše mesta vseh primerkov, ki vsebujejo besedo 'nekaDatoteka' $ whereis firefox #Izpiše mesta, kjer se nahaja program firefox $ find /home/upoIme/ -name 'nagice' #Išče datoteke in mape, ki vsebujejo besedo 'nagice' v imeniku /home/upoIme/ $ find /home/upoIme/ -iname 'nagice' #Išče datoteke in mape, ki vsebujejo besedo 'nagice', ki pa lahko vsebuje tudi velike črke (npr Nagice, NAGice, ipd), v imeniku /home/upoIme/ $ find /home/upoIme/Glasba/ -name 'nag*' #Išče datoteke in mape, ki se začnejo z nizom 'nag'v imeniku /home/upoIme/Glasba/ Pazite na velike in male črke. Sistem razlikuje ‘vzorec’ in ‘Vzorec’.

Oddaljena prijava

$ ssh uporabnik@gostitelj #Povežemo se prek protokola SSH z uporabniškim imenom 'uporabnik' na 'gostitelj' $ ssh -p 31337 uporabnik@gostitelj #Povežemo se prek protokola SSH z uporabniškim imenom 'uporabnik' na 'gostitelj' ter vrata 31337 $ telnet gostitelj #Povežemo se prek protokola telnet na 'gostitelj'

Prenos datotek z/na oddaljen sistem

$ scp datoteka.txt streznik:/var/www/ #Krajevno datoteko datoteka.txt kopiramo na 'streznik' v mapo /var/www $ scp uporabnik@streznik:/www/*.html /www/tmp #Vse oddaljene datoteke na strežniku 'streznik' vrste 'html' v mapi /www/ kopiramo v krajevno mapo /www/tmp/ $ scp -r nixsavy@streznik:/www /www/tmp #Vse mape in datoteke, ki se nahajajo v mapi /www/ na strežniku 'streznik' rekurzivno kopiramo v krajevno mapo /www/tmp $ rsync -a /home/programi /backup/ #Ustvarimo arhiv mape /home/programi v mapi /backup/ z uporabo programa rsync $ rsync -avz /home/programi uporabnik@192.168.10.1:/backup #Uskladimo datoteke in mape med krajevnim imenikom /home/programi in oddaljenim /backup/ z uporabo stiskanja $ wget https://www.ubuntu.si/wordpress/wp-content/uploads/ubuntu-manual-sl-final.pdf #Prejmemo datoteko iz podanega naslova. Datoteka se shrani v trenutni imenik.

Poraba diska

$ df -h #Prikaže podatke (velikost, uporaba, prostega prostora itn) o priklopljenih datotečnih sistemih $ sudo fdisk -l #Prikaže podatke (velikost,vrsta itn) o razdelkih na disku/diskih $ du -ah /home/upoIme/Dokumenti/ #Izpiše velikost VSAKE datoteke in mape POSEBEJ v mapi /home/upoIme/Dokumenti/ $ du -sh /home/upoIme/Dokumenti/ #Izpiše SAMO velikost mape Dokumenti in vseh podmap $ mount #Izpiše vse priklopljene nosilce/razdelke

Vir