python-pomoč

Zdravo!
Zanima me če mi lahko pomagate pri tej nalogi?Jaz skor nič ne znam:/ Rabil bi do jutri,če zna kdo rešit.

Hvala!

Prvi modul
Napišite funkcije, ki bodo omogočale:
a) Izračun vseh (celih) števil, ki so delitelji podanega (celega) števila. Funk-
cija naj vrne rezultat kot seznam.

b) Izračun standardizirane vrednosti na podlagi nestandardizirane vrednosti
ter aritmetične sredine in variance (točcno te tri vrednosti morajo biti vho-
dni elementi). Namig: Glejte formule za Statistiko 1, kjer sicer nastopa
standardni odklon in ne varianca.

c) Izračun potrebne velikosti vzorca za oceno populacijskega deleža želeno
natančnostjo (maksimalna dovoljena napaka) pri 5% tveganju (z je torej
1.96). Rezultat mora biti najmanjša velikost vzorca (pozor - velikost
vzorca je lahko le celo število), ki omogoča želeno natančnost.
Formule imam jaz, če jih ne veste.

Funkcije naj vse potrebne informacije pridobijo preko vhodnih parametrov
in rezultat vrnejo ! -return


Drugi modul

Drugi modul naj uvozi prvega in služi kot glavni program oz kot upo-
rabniški vmesnik. Izpiše naj možne opcije (na podlagi funkcij iz 1. modula)
ter v omogoči uporabniku izbiro operacije. Program naj se izvaja dokler upo-
rabnik ne izbere opcije za izhod (kar naj bo ena izmed opcij). Če je izbrana
neveljavna izbira naj izpiše opozorilo. Poskrbite, da ne bo javil napake (se
pravi python, ne vaš program) ne glede na to, kaj bo uporabnik vpisal kot
izbiro.

Glavni program naj prav tako poskrbi za branje potrebnih vhodnih pa-
rametrov in izpis rezultatov funkcij. Izpis rezultata naj ne bo sam rezultat,
ampak naj se prej izpisejo tudi uporabljeni vhodni parametri (v stavku) in
šele nato rezultat (razen pri funkciji a tudi v stavku).


Hvala vam!
Dobite za pivo,haha
Za komentiranje se prijavite ali pa se vpišite.